Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Białymstoku - ROZPORZĄDZENIE NR 3/2021 WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie wyznaczenia strefy zakażenia w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich na terenie województwa podlaskiego

Informacje

Narada Powiatowych Lekarzy Weterynarii w Zambrowie

Powołanie Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mońkach

Porozumienie o współpracy

Dnia 13.09.2022 Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii Andrzej Czerniawski i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku Wojciech Orłowski podpisali porozumienie w sprawie współpracy.

Informacja dla mieszkańców

I N F O R M A C J A dla mieszkańców NA KTÓRYCH ZOSTANĄ WYŁOŻONE PRZYNĘTY ZE SZCZEPIONKĄ  DO ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY  U  LISÓW  WOLNO  ŻYJĄCYCH w akcji JESIENNEJ 2022 roku

Powołanie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Suwałkach oraz Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Suwałkach

Powołanie Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sejnach

Nowe zalecenia dla drobiarzy!

W związku z publikacją Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii  informuje o zaleconych zmianach.

Komunikat w sprawie wymagań technicznych dla wspólnego logo podmiotów uprawnionych do prowadzenia sprzedaży wysyłkowej weterynaryjnych produktów leczniczych o kategorii dostępności OTC

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wymagań technicznych dla wspólnego logo podmiotów uprawnionych do prowadzenia sprzedaży wysyłkowej weterynaryjnych produktów leczniczych o kategorii dostępności OTC

Wykaz sprzedawców detalicznych uprawnionych do oferowania weterynaryjnych produktów leczniczych na odległość na stronie GIW

W dniu 3 listopada 2021 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostało rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1904 z dnia 29 października 2021 roku w sprawie przyjęcia projektu wspólnego logo dla sprzedaży detalicznej weterynaryjnych produktów leczniczych na odległość.

ROZPORZĄDZENIE NR 3/2021 WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie wyznaczenia strefy zakażenia w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich na terenie województwa podlaskiego

grypaROZPORZĄDZENIE NR 3/2021 WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie wyznaczenia strefy zakażenia w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich na terenie województwa podlaskiego

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 8a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2020 r. poz. 1421) oraz art. 70 ust. 1b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt") (Dz. Urz. UE. L Nr 84 z 31.3.2016 r., str. 1, zm. L Nr 57 z 3.3. 2017 r., str. 65, L Nr 95 z 15.03.2017 r., str. 1, L Nr 272 z 25.07.2018 r., str. 11, L Nr 48 z 11.02.2021 r., str. 3), a także art. 63 ust. 1, art. 64 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/687 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w wykazie oraz ich zwalczania (Dz. Urz. UE L Nr 174 z 3.6.2020 r., str. 64) w związku wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaka dzikiego na terenie powiatu białostockiego, zarządza się, co następuje:


§ 1. Wyznacza się strefę zakażenia obejmującą: gminę Zawady w powiecie białostockim, gminę Trzcianne w powiecie monieckim, gminę Wizna w powiecie łomżyńskim.

§ 2. Na obszarze wskazanym w § 1 nakazuje się odosobnienie drobiu i innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami.

§ 3. 1. Dopuszcza się utrzymywanie drobiu i innych ptaków na wolnym powietrzu pod warunkiem, że są chronione przed kontaktem z dzikim ptactwem za pomocą sieci, dachów, poziomych tkanin lub innych, wskazanych przez właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii, środków zapobiegających temu kontaktowi.
2. Jeżeli nie jest możliwe utrzymywanie gęsi, w sposób wskazany w ust. 1, w przypadku korzystania z wybiegów należy ograniczyć ryzyko kontaktu bezpośredniego i pośredniego z dzikimi ptakami, poprzez korzystanie z wybiegów spełniających następujące kryteria:
1) wybieg dla gęsi powinien być ogrodzony;
2) teren wybiegu powinien zostać odkażony przy użyciu środka dezynfekcyjnego przed każdym wypuszczeniem gęsi;
3) ściółka stosowana na wybiegu powinna pochodzić z miejsca, w którym składowana jest w sposób skutecznie zabezpieczający przed kontaktem z dzikim ptactwem, a jeżeli nie jest to możliwe – wyłącznie po jej uprzednim odkażeniu środkiem dezynfekcyjnym;

4) teren wybiegu dla gęsi powinien być zaopatrzony w odpowiednią liczbę skutecznych odstraszaczy przed dzikimi ptakami;
5) pojenie i karmienie gęsi na wybiegu jest zabronione.

§ 4. Na obszarze wskazanym w § 1 nakazuje się wszystkim posiadaczom drobiu wprowadzenie wzmocnionych środków bioasekuracji poprzez:
1) stosowanie wskazanych, przez właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii, środków dezynfekcyjnych przy wejściach i wyjściach z obiektów, w których utrzymywany jest drób,
2) stosowanie przez osoby wchodzące do obiektów, w których utrzymywany jest drób, odzieży ochronnej i obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym obiekcie,
3) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do obiektów, w których utrzymywany jest drób,
4) prowadzenie ewidencji wszystkich osób odwiedzających gospodarstwo oraz pojazdów wjeżdżających na teren gospodarstwa.
§ 5. Na obszarze wskazanym w § 1 zakazuje się przemieszczania przez ludzi ptaków dzikich oraz produktów pochodzących od tych ptaków i z tych ptaków.
§ 6. Wykonanie rozporządzenia powierza się Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Białymstoku, Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Łomży, Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Mońkach.
§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.