Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Białymstoku

Apel Podlaskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii do hodowców drobiu w związku z wysokim ryzykiem wystąpienia w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków.

ptasia grypaEuropejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) opublikował alert dotyczący ryzyka wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w związku ze stwierdzeniem w ostatnim czasie nowych ognisk grypy ptaków na terenie zachodniej Rosji i Kazachstanu. Region ten jest znanym jesiennym szlakiem migracji dzikiego ptactwa wodnego do Europy, co sprzyja ryzyku wystąpienia grypy ptaków w stadach drobiu. Z opracowanej przez Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach analizy sytuacji epizootycznej w zakresie HPAI na podstawie bieżącej sytuacji w centralnej Azji, wynika,  że ryzyko wystąpienia HPAI w Polsce w najbliższym czasie należy uznać za wysokie.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz mając na względzie, że przyczyną rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków oprócz zarażonych dzikich ptaków jest również działalność człowieka, Podlaski wojewódzki Lekarz Weterynarii  przypomina o podstawowych zasadach  postępowania.

 1. Zgłaszać w powiatowych inspektoratach weterynarii wszystkie miejsca, w których utrzymywany jest drób, nawet jeśli przeznaczony jest na użytek własny, a także miejsca utrzymywania innych ptaków ( np. gołębi ).
 2. Na terenie gospodarstw bezwzględnie wdrożyć i przestrzegać zasad bioasekuracji ( zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków Dz.U. 2017, poz. 722 ), a w szczególności:
 • utrzymywać drób w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,
 • utrzymywać drób w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
 • przechowywać paszę dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
 • karmić i poić drób oraz ptaki utrzymywane w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
 • wyłożyć maty dezynfekcyjne przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków - w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany  w systemie bezwybiegowym,
 • osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, muszą stosować odzieży ochronną oraz obuwie ochronne, przeznaczone do użytku wyłącznie w danym budynku - w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
 • osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu muszą przestrzegać zasad higieny osobistej, w tym mycia rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,
 • oczyszczać i odkażać sprzęt i narzędzia używane do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,
 • osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły polowaniu na ptaki łowne, muszą powstrzymać się od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,
 • dokonywać codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.

Za nieprzestrzeganie  zasad  bioasekuracji  będą nakładane pieniężne kary administracyjne.

Należy podkreślić, że występujący aktualnie wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest wprawdzie groźny dla ludzi, ale stanowi bardzo poważne zagrożenie dla gospodarki kraju. Straty związane z wystąpieniem choroby wynikają z załamania produkcji zwierząt, ich upadków, zakazu handlu zwierzętami i towarami z terenów dotkniętych chorobą oraz zakazu eksportu drobiu i towarów pochodzących od drobiu    z terenów wystąpienia choroby  lub z całego terytorium kraju jej wystąpienia.

                                                                                          

                                                                                 Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii