Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Białymstoku

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie zapobiegania wystąpieniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa podlaskiego

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2021 WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 20 kwietnia 2021 r.
w sprawie zapptasia grypa kuryobiegania wystąpieniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa podlaskiego.

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2020 r. poz. 1421) zarządza się, co następuje:
§ 1. Zakazuje się czasowego organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków.
§ 2. Zakaz, o którym mowa w § 1, obowiązuje do odwołania wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarze województwa podlaskiego.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.