Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Białymstoku - ROZPORZĄDZENIE NR 3/2021 WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie wyznaczenia strefy zakażenia w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich na terenie województwa podlaskiego

Informacje

Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią dotyczy sytuacji, gdy zdrowe zwierzę, np. świnia, owca, koza, krowa, czy koń, ulegnie wypadkowi, np. złamie kończynę, kręgosłup, lub też ulegnie innemu urazowi, który uniemożliwia mu naturalne poruszanie się i tym samym transport do rzeźni. W takiej sytuacji istnieje możliwość uratowania wartości rzeźnej zwierzęcia.

Komunikat w sprawie wymagań technicznych dla wspólnego logo podmiotów uprawnionych do prowadzenia sprzedaży wysyłkowej weterynaryjnych produktów leczniczych o kategorii dostępności OTC

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wymagań technicznych dla wspólnego logo podmiotów uprawnionych do prowadzenia sprzedaży wysyłkowej weterynaryjnych produktów leczniczych o kategorii dostępności OTC

Wykaz sprzedawców detalicznych uprawnionych do oferowania weterynaryjnych produktów leczniczych na odległość na stronie GIW

W dniu 3 listopada 2021 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostało rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1904 z dnia 29 października 2021 roku w sprawie przyjęcia projektu wspólnego logo dla sprzedaży detalicznej weterynaryjnych produktów leczniczych na odległość.

Mija termin na dostosowanie gospodarstw utrzymujących świnie

Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii przypomina, że 31 października 2021 r. mija termin na dostosowanie gospodarstw utrzymujących świnie do wymogów RKW 605/2021 w zakresie posiadania planu bioasekuracji oraz ogrodzeń w przypadku przemieszczania świń, mięsa lub materiału biologicznego poza strefę objętą ograniczeniami, z której pochodzą świnie.

ROZPORZĄDZENIE NR 3/2021 WOJEWODY PODLASKIEGO w sprawie wyznaczenia strefy zakażenia w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich na terenie województwa podlaskiego

Zasady ochrony drobiu przed ptasią grypą

Komunikat PODLASKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII do właścicieli stad bydła na terenie Województwa Podlaskiego EG

DOBROWOLNY PROGRAM  ZWALCZANIA  ZAKAŹNEGO ZAPALENIA NOSA I TCHAWICY BYDŁA/OTRĘTU BYDŁA ORAZ WIRUSOWEJ BIEGUNKI BYDŁA I CHOROBY BŁON ŚLUZOWYCH (IBR/IPV oraz BVD-MD).

„Cudze chwalicie, swoje poznajcie”

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z jednostkami doradztwa rolniczego realizuje kampanię informacyjną pod nazwą „Cudze chwalicie, swoje poznajcie”, która promuje polskiebazarek.pl.

ROZPORZĄDZENIE NR 3/2021 WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie wyznaczenia strefy zakażenia w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich na terenie województwa podlaskiego

grypaROZPORZĄDZENIE NR 3/2021 WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie wyznaczenia strefy zakażenia w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich na terenie województwa podlaskiego

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 8a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2020 r. poz. 1421) oraz art. 70 ust. 1b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt") (Dz. Urz. UE. L Nr 84 z 31.3.2016 r., str. 1, zm. L Nr 57 z 3.3. 2017 r., str. 65, L Nr 95 z 15.03.2017 r., str. 1, L Nr 272 z 25.07.2018 r., str. 11, L Nr 48 z 11.02.2021 r., str. 3), a także art. 63 ust. 1, art. 64 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/687 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w wykazie oraz ich zwalczania (Dz. Urz. UE L Nr 174 z 3.6.2020 r., str. 64) w związku wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaka dzikiego na terenie powiatu białostockiego, zarządza się, co następuje:


§ 1. Wyznacza się strefę zakażenia obejmującą: gminę Zawady w powiecie białostockim, gminę Trzcianne w powiecie monieckim, gminę Wizna w powiecie łomżyńskim.

§ 2. Na obszarze wskazanym w § 1 nakazuje się odosobnienie drobiu i innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami.

§ 3. 1. Dopuszcza się utrzymywanie drobiu i innych ptaków na wolnym powietrzu pod warunkiem, że są chronione przed kontaktem z dzikim ptactwem za pomocą sieci, dachów, poziomych tkanin lub innych, wskazanych przez właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii, środków zapobiegających temu kontaktowi.
2. Jeżeli nie jest możliwe utrzymywanie gęsi, w sposób wskazany w ust. 1, w przypadku korzystania z wybiegów należy ograniczyć ryzyko kontaktu bezpośredniego i pośredniego z dzikimi ptakami, poprzez korzystanie z wybiegów spełniających następujące kryteria:
1) wybieg dla gęsi powinien być ogrodzony;
2) teren wybiegu powinien zostać odkażony przy użyciu środka dezynfekcyjnego przed każdym wypuszczeniem gęsi;
3) ściółka stosowana na wybiegu powinna pochodzić z miejsca, w którym składowana jest w sposób skutecznie zabezpieczający przed kontaktem z dzikim ptactwem, a jeżeli nie jest to możliwe – wyłącznie po jej uprzednim odkażeniu środkiem dezynfekcyjnym;

4) teren wybiegu dla gęsi powinien być zaopatrzony w odpowiednią liczbę skutecznych odstraszaczy przed dzikimi ptakami;
5) pojenie i karmienie gęsi na wybiegu jest zabronione.

§ 4. Na obszarze wskazanym w § 1 nakazuje się wszystkim posiadaczom drobiu wprowadzenie wzmocnionych środków bioasekuracji poprzez:
1) stosowanie wskazanych, przez właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii, środków dezynfekcyjnych przy wejściach i wyjściach z obiektów, w których utrzymywany jest drób,
2) stosowanie przez osoby wchodzące do obiektów, w których utrzymywany jest drób, odzieży ochronnej i obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym obiekcie,
3) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do obiektów, w których utrzymywany jest drób,
4) prowadzenie ewidencji wszystkich osób odwiedzających gospodarstwo oraz pojazdów wjeżdżających na teren gospodarstwa.
§ 5. Na obszarze wskazanym w § 1 zakazuje się przemieszczania przez ludzi ptaków dzikich oraz produktów pochodzących od tych ptaków i z tych ptaków.
§ 6. Wykonanie rozporządzenia powierza się Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Białymstoku, Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Łomży, Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Mońkach.
§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.