(15kB)  (15kB)  (15kB)Opinia prawna Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie możliwości prowadzenia obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi przez internetowe zawieranie transakcji handlowych.

Zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.) obrót produktami leczniczymi może być prowadzony tylko na zasadach określonych w ustawie.

W myśl art. 68 ust. 1 ww. ustawy obrót detaliczny produktami leczniczymi prowadzony jest w aptekach ogólnodostępnych, z zastrzeżeniem przepisów ust. 2, art. 70 ust. 1 i art. 71 ust. 1 tejże ustawy. W ust. 2 art. 68 ustawy Prawo farmaceutyczne wskazano natomiast, że obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi zakupionymi w hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych może być prowadzony wyłącznie w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt, z zastrzeżeniem przepisu art. 71 ust. la ww. ustawy.

W art. 68 ust. 3 ww. ustawy wskazano szczególny sposób zawierania transakcji w stosunku do produktów leczniczych, a mianowicie sprzedaż wysyłkową. Zgodnie z tym przepisem dopuszcza się przez apteki ogólnodostępne i punkty apteczne, wysyłkową sprzedaż produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza. Warunki takiej sprzedaży oraz dostarczania produktów leczniczych określone zostały szczegółowo przez Ministra Zdrowia w rozporządzeniu z dnia 14 marca 2008 roku w sprawie warunków wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza (Dz. U. Nr 60, poz. 374). Definicja sprzedaży wysyłkowej zawarta została w art. 2 pkt 37aa ustawy Prawo farmaceutyczne, zgodnie z którym sprzedażą wysyłkową produktów leczniczych - jest umowa sprzedaży produktów leczniczych zawierana z pacjentem bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość, w szczególności drukowanego lub elektronicznego formularza zamówienia nie zaadresowanego lub zaadresowanego, listu seryjnego w postaci drukowanej lub elektronicznej, reklamy prasowej z wydrukowanym formularzem zamówienia, reklamy w postaci elektronicznej, katalogu, telefonu, telefaksu, radia, telewizji, automatycznego urządzenia wywołującego, wizjofonu, wideotekstu, poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

W świetle powyższego należy uznać, że nie jest dopuszczalna sprzedaż wysyłkowa produktów leczniczych weterynaryjnych ani przez zakłady lecznicze dla zwierząt, ani przez podmioty, o których mowa w art. 71 ust. la ustawy Prawo farmaceutyczne.

Ustawodawca bowiem, zgodnie z brzmieniem art. 68 ust. 3 ww. ustawy dopuścił możliwość sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza, wyłącznie przez apteki ogólnodostępne i punkty apteczne, określając jednocześnie szczegółowo warunki w jakich taka sprzedaż może się odbywać.

Żadne zatem produkty lecznicze weterynaryjne, ani wydawane z przepisu lekarza ani wydawane bez przepisu lekarza, nie zostały dopuszczone do szczególnej formy sprzedaży jaką jest sprzedaż wysyłkowa.

Poza powyższym należy wskazać, że zgodnie z komunikatem Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 19 stycznia 2011 roku sprzedaż wysyłkowa produktów leczniczych, także tych wydawanych bez przepisu lekarza, przez serwis Allegro jest niedopuszczalna. Jak wskazuje bowiem ww. organ biorąc pod uwagę fakt, iż zamówienie będzie dokonywane za pośrednictwem Allegro nie będą spełnione warunki przewidziane dla zamówienia produktu leczniczego.

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2008 roku w sprawie warunków wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza (Dz. U. Nr 60, poz. 374) formularz zamówienia musi być umieszczony na stronie internetowej placówki (apteki albo punktu aptecznego), a nie na stronie internetowej pośrednika pomiędzy sprzedającym a kupującym jakim jest Allegro.

Formularz taki musi również spełniać wymogi, o których mowa w § 2 ust.2 ww. rozporządzenia.

W świetle obowiązujących aktów prawnych nie jest możliwe prowadzenie sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych weterynaryjnych.mouseover