(15kB)  (15kB)  (15kB)Struktura organizacyjna Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Białymstoku

1. Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii.

Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii - jest kierownikiem wojewódzkiej inspekcji weterynaryjnej wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej i wykonuje zadania i kompetencje Inspekcji Weterynaryjnej określone w ustawie i przepisach odrębnych. Wojewódzki lekarz weterynarii podlega, w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa sanitarno-epizootycznego na obszarze swojej właściwości, Głównemu Lekarzowi Weterynarii.

2. Zastępca Podlaskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.

3. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii.

- Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
- Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności
- Zespół do spraw pasz i utylizacji
- Zespół do spraw nadzoru farmaceutycznego
- Zespół do spraw finansowo-księgowych
- Zespół do spraw administracyjnych
- Zespół do spraw obsługi prawnej
- Samodzielne stanowisko pracy ds. informacji niejawnych i ds. obronnych
- Samodzielne stanowisko do spraw oceny działalności Inspekcji Weterynaryjnej

4. Zakład Higieny Weterynaryjnej w Białymstoku i Oddział ZHW w Łomży.

Wykonują badania diagnostyczne na zlecenie organów Inspekcji Weterynaryjnej oraz badania i oznaczenia na zlecenie podmiotów prywatnych, z zakresu: badań serologicznych w kierunku wykrywania zakażeń u zwierząt, badań sekcyjnych, badań bakteriologicznych oraz badań mikrobiologicznych i chemicznych środków spożywczych.

5. Powiatowi Lekarze Weterynarii w:

- Augustowie
- Białymstoku
- Bielsku Podlaskim
- Grajewie
- Hajnówce
- Kolnie
- Łomży
- Mońkach
- Sejnach
- Siemiatyczach
- Sokółce
- Suwałkach
- Wysokiem Mazowieckiem
- Zambrowie
Powiatowi lekarze weterynarii są organami niezespolonej administracji rządowej.

6. Powiatowe Inspektoraty Weterynarii.

Powiatowe Inspektoraty Weterynarii stanowią aparat pomocniczy powiatowych lekarzy weterynarii.

7. Lekarze weterynarii nie będący pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej wyznaczeni do wykonywania niektórych czynności urzędowych w imieniu powiatowych lekarzy weterynarii m.in.:

a) ochronnych szczepień i badań rozpoznawczych,
b) sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt,
c) badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia,
d) sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju,
e) badania mięsa zwierząt łownych,
f) sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia,
g) sprawowania nadzoru nad punktami odbioru mleka, jego przetwórstwem oraz przechowywaniem produktów mleczarskich,
h) sprawowania nadzoru nad wyładowywaniem ze statków rybackich i statków przetwórni produktów rybołówstwa, nad obróbką, przetwórstwem i przechowywaniem tych produktów oraz produktów akwakultury, ślimaków i żab,
i) sprawowania nadzoru nad przetwórstwem i przechowywaniem jaj konsumpcyjnych i produktów jajecznych,
j) pobierania próbek do badań,
k) sprawowania nadzoru nad sprzedażą bezpośrednią;mouseover