(15kB)  (15kB)  (15kB)Zadania Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Białymstoku

Wojewódzki Inspektorat działa na terenie województwa Podlaskiego.

Do zadań Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Białymstoku należy:

W zakresie działalności podstawowej:

1. Prowadzenie spraw związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt, badaniem zwierząt rzeźnych i mięsa.
2. Prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad obrotem środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi stosowanymi wyłącznie u zwierząt.
3. Gromadzenie informacji z zakresu: występowania chorób zakaźnych zwierząt, badania zwierząt rzeźnych i mięsa oraz ze sprawowanego nadzoru przez Inspekcję Weterynaryjną.
4. Koordynowanie wykonywanego przez powiatowe inspektoraty weterynarii nadzoru nad jakością zdrowotną środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, w tym także nad warunkami sanitarnymi ich pozyskiwania, produkcji i przechowywania oraz zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz nad jakością materiału biologicznego.
5. Sporządzanie rocznych planów i programów działalności Inspekcji na terenie Województwa Podlaskiego.v 6. Kontrola na potrzeby Podlaskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii działalności powiatowych inspektoratów weterynarii.
7. Konsultacje i pomoc fachowa powiatowym inspektoratom weterynarii.
8. Organizacja szkoleń oraz doskonalenia zawodowego pracowników organów Inspekcji oraz Inspektoratów Weterynaryjnych.
9. Diagnostyka laboratoryjna oraz konsultacja z tego zakresu, na potrzeby organów Inspekcji.
10. Przekazywanie Głównemu Lekarzowi Weterynarii informacji o realizacji zadań Inspekcji na obszarze województwa podlaskiego.

W zakresie działalności pomocniczej:

1. Sporządzanie planu budżetu Wojewódzkiego Inspektoratu i przedkładanie go do zatwierdzania Wojewodzie Podlaskiemu.
2. Kontrola i analiza realizacji budżetu.
3. Prowadzenie rozliczeń, rachunkowości i księgowości.
4. Zapewnienie obsługi prawnej Wojewódzkiego Inspektoratu.
5. Prowadzenie spraw kadrowych i socjalnych.
6. Zapewnienie sobie i podległym jednostkom tj. Zakładowi Higieny Weterynaryjnej wymaganych warunków bhp, przeciwpożarowych i obronnych.
7. Zaopatrywanie Wojewódzkiego Inspektoratu i podległych jednostek w niezbędny sprzęt, aparaturę, odczynniki, materiały biurowe, środki łączności i transportu itp.
8. Zapewnienie obsługi Zakładu Higieny Weterynaryjnej i jego oddziału w zakresie spraw:
- finansowo-księgowych
- pracowniczych i socjalnych
- administracyjno-gospodarczychmouseover